משפטי

הסכם שימוש ואמנת שירות

ברת קונטרול מונקיס בע"מ (להלן "החברה") מברכת אותך ("המשתמש" או "אתה") על השימוש באפליקציית ו/או באתר GateGoing. החברה הנה הבעלים ובעלת הזכויות באתר אינטרנט, באפליקציה ובשירות (להלן "האתר", או "השירות" או "השירותים" או "המערכת" או "האפליקציה") המשווקים על ידה תחת המותג GateGoing. בהסכם זה החברה מפרטת את תנאי השירות ורמות השירות המוענקות על ידה למשתמשי הקצה של המערכת, למשווקים מורשים של המערכת ולחברות המשתפות פעולה עם החברה להפצה ושימוש בשירות (להלן "משתמש" או "משתמשים").
הסכם זה ונספחיו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אנא קרא בעיון:

מבוא

1.השירות הנדון בהסכם זה מיועד להקל על משתמשים לפתוח שערים והתקנים אחרים הנשלטים ע"י מודול סלולארי. השירות מטבעו תלוי בתשתיות חשמל, אינטרנט וטלפוניה העשויים להיות לא זמינים מעת לעת הן בחצרי החברה ואין בחצרי המשתמש. לפיכך החברה ממליצה למשתמשים להימנע מיצירת תלות בשירות ולדאוג תמיד שתהיה ברשותם חלופה זמינה לביצוע הפעולה לשמה התקינו את האפליקציה.
2.החברה מציעה את השירות ללא תשלום למשתמשים רבים שעל פי הסכם זה נכללים במסלול המסחרי כהגדרתו בהמשך, משום שהחברה נמצאת בתנופת גדילה ומשקיעה את מירב המאמצים בפיתוח רמת, איכות, זמינות וגמישות השירות. אין לראות בוויתור זה תנאי קבוע או מחייב מצד החברה. להסרת ספק, החברה מתכוונת לגבות תשלום ממשתמשים במסלולים השונים.

הסכמה לתנאי השימוש
3.בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו/או התקנת האפליקציה ו/או בעצם השימוש באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בעצם רישומך לשירות ו/או באמצעות סימון "✓" בתיבה המיועדת לכך בתחתית הסכם זה הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את התנאים בהסכם זה (לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של האתר והאפליקציה), אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש בשירות ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.
4.אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי הסכם זה, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה או מהתחברות או משימוש באתר או באפליקציה ו/או להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שלך ואינך רשאי לעשות כל שימוש שהוא באפליקציה ו/או בשירותים, בכל אופן שהוא.
5.השימוש באתר ובשירותים נועד למשתמשים מעל גיל 18 בלבד. אם אינך מעל גיל 18 - אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים.

תנאים כלליים

6.עלות השירות במסלול משתמש פרטי (כהגדרתו בהמשך): ללא תשלום.
7.עלות השירות למסלולים אחרים: כפי שייקבע ע"י החברה מעת לעת.
8.החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ולעדכן מעת לעת את עלות השירות ויתר תנאי השירות כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי כולל עדכון הגדרות המשתמשים, תקופת השימוש ונפח הפעילות בכל אחד ממסלולי השימוש. להסרת ספק, החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש תשלום עבור שירות שיינתן בעתיד אך אינה רשאית לדרוש תשלום עבור שירות שניתן בעבר במסגרת שאינה מחייבת תשלום.
9.החברה מתחייבת להודיע ללקוחותיה 7 ימים מראש על כל שינוי מהותי במתכונת או בעלות השירות ולאפשר להם להפסיק את השימוש בשירות ללא כל עלות מצדם.
10.החברה מתחייבת לספק את השירות במתכונתו הנוכחית בכפוף לכל התנאים המפורטים במסמך זה למשך 30 יום ממועד פרסום הסכם זה (להלן "תקופת ההתחייבות"). בחלוף תקופת ההתחייבות רשאית החברה לשנות כל אחד מתנאי השירות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. להסרת כל ספק, החברה אינה מתחייבת להמשיך ולהציע את השירות במתכונתו הנוכחית או בכל מתכונת אחרת הן מבחינת אופי השירות והן מבחינת עלותו.
11.במסלול "משתמש פרטי" נכללים משתמשים שבפרופיל המשתמש שלהם הוגדרו עד שלושה שערים, והם מבצעים עד חמישים הפעלות שערים בחודש (כל אחד), ואף לא אחד מהשערים המוגדרים בפרופיל שלהם לא מוגדר במערכת אצל יותר מתשעה משתמשים אחרים בדרך של הגדרה ישירה, שיתוף או כל דרך אחרת (הכל בהתאם להגדרות החברה למונחים משתמשים, שערים, שיתופים והפעלות).
12.במסלול "משתמש מסחרי" נכללים כל המשתמשים שלא נכללים במסלול משתמש פרטי.
13.החברה שומרת לעצמה את הזכות לחרוג במקרים מסוימים מהתנאים המפורטים בסעיפים 1, 2, 6, ו-7 בהסכם זה כפי שתמצא לנכון ומבלי שהדבר ייחשב להפרת ההסכם מצידה.
14.הודעה בגין שינוי במתכונת השירות או כל הודעה אחרת מהחברה ללקוחותיה תחשב כהודעה שנמסרה בעת פרסומה בנקודות ההורדה של האפליקציה ו/או עדכון התנאים באפליקציה עצמה ו/או במשלוח הודעה למכשיר הטלפון של המשתמש.

תחזוקה שוטפת

15.החברה מבצעת באופן שוטף את פעילות התחזוקה המפורטת להלן:
* תיקון שגיאות, תקלות ו"באגים" במערכת.
* תמיכה באמצעות אימייל והתחייבות למענה בתוך 24 שעות למפיץ ולמשתמש במערכת לגבי אופן השימוש בה.
* ייעוץ בנושאי הפצת המערכת למשתמש.
* עדכון המפיץ ביחס לכל תוספת ו/או שינוי מהותי במערכת הנוגעים למפיץ ו/או למשתמש הסופי.

אמנת השירות

16.החברה תקבל קריאות שירות בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 16:00, ובימי ו' ובערבי חג בין השעות 08:00 עד 13:00 (להלן "חלון השירות"). קריאת שירות אשר תועבר בשעות שמחוץ לחלון השירות, תיחשב כקריאת שירות אשר הועברה לחברה בתחילתו של יום העבודה הבא.
17.מחוץ לשעות חלון השירות יעמוד לרשות המפיץ מס' טלפון סלולרי של כונן החברה, וזה יקבל קריאות לגבי תקלות משביתות בלבד.
18.תחילת הטיפול בתקלה על ידי החברה תהיה לכל היותר תוך 24 שעות ממועד קבלת קריאת השירות בתוך חלון השירות כמפורט בסעיף ‏4 לעיל.
19.למרות האמור בסעיף ‏6 לעיל, במקרה של תקלה משביתה, מתחייבת החברה להתחיל בטיפול בתקלה בתוך 6 שעות ממועד קבלת קריאת השירות.
20.החברה תטפל בכל תקלה בשקדנות ובמקצועיות, ותתקנה בתוך פרק זמן סביר בהתאם לאופי התקלה.
21.בזמן טיפול בתקלה יעמיד המפיץ והמשתמש לרשות החברה את כל המשאבים שידרשו לצורך השירות, לרבות גישה לתשתיות רלוונטיות ומסירת כל מידע טכני רלוונטי.

מצבים שאינם כלולים בשירותי התחזוקה

22.החברה לא יהיה אחראי לטפל בתקלות או לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם למפיץ או למשתמש הסופי כתוצאה משימוש או אי שימוש במערכת כמתואר להלן:
* תקלות שנגרמו כתוצאה מפעולות ו/או שינויים במערכת או בתשתית סביבת העבודה שלה ואשר נעשו שלא על ידי החברה ו/או ללא אישורה מראש ובכתב.
* תקלות הנובעות מגורמים חיצוניים כגון הפסקות חשמל, פגעי מזג אוויר, תקלות ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה וכיו"ב.
* אובדן או נזק לנתונים, מניעת גישה וכיוצ"ב.
23.למרות האמור בסעיף ‏2 לעיל, אם יבקש המפיץ, תסייע החברה למפיץ לפתור גם תקלות במערכת בנסיבות הנ"ל, וזאת בתמורה נוספת אשר תוסכם בין הצדדים מראש ובכתב בכל מקרה כאמור.

הגבלת אחריות

24.אחריות החברה מוגבלת למתן שירותי המערכת. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הוצאה מכל סוג שהוא שייגרמו למפיץ או למשתמש או למי מטעמם עקב השימוש במערכת, השבתתה, תקלות בה וכיו"ב
25.כל צד יהיה פטור מנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות אובדן הכנסה, פגיעה ברווחים, אובדן חסכונות, אובדן נתונים וגיבוי נתונים.
26.סך החבות המצטברת לתשלום פיצויים בגין נזקים, וזאת מכל עילה שהיא (נזיקית, חוזית ואחרת), לא יעלה על סכום התמורה השנתי בגין שירותי המערכת. הגבלה זו לא תחול על נזקים שנגרמו עקב הפרת חובת סודיות, ונזקים שנגרמו עקב פגיעה בזכות קניין של צד שלישי.

שונות

27.לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית בנוגע למחלוקות הנובעות מהמערכת, השימוש בה או אמנת שירות זו.
28. תנאים נוספים אפשר למצוא כאן:
https://gategoing.com/terms-condition/

מדיניות פרטיות